معرفی کمیته ارغوشه

تأسیس، اهداف و ویژگیها:
این کمیته یک نهاد خیریه است که در سال ۲۰۰۵ توسط چهار نفر تأسیس شد؛ با هدف جمع آوری منابع مالی جهت حمایت از پروژه های معارف در مناطق دور افتاده و محروم افغانستان. این کمیته نام خود را از قریه دوردستی در شمال بند امیر ولایت بامیان گرفته و نخستین مأمویت خود را نیز، با اعمار مکتبی، در همین قریه به انجام رسانده است.
البته «ارغوشه» یک مؤسسه دولتی یا غیر دولتی نیست، بلکه یک عده انسانهای دردمندی داوطلبانه اقدام به تأسیس این نهاد پرخیر و برکت نمودهاند، تا در زیر چترآن مبادرت به جمع آوری منابع مالی از افراد، نهادها و بنیادهای خیریه جهت کمک به معارف افغانستان و افزایش کیفیت آن نمایند. قابل ذکر است که این کمیته هیچ نوع مصارف اداری نداشته و تمام مصارف اعضای کمیته توسط خود آنها تأمین و پرداخت میگردد. ضمن اینکه تطبیق پروژه های «ارغوشه» در افغانستان توسط مؤسسه خوش نام و معتبر «شهدا» تطبیق میشود.اهم فعالیتها:
«کمیته ارغوشه» از بدو تأسیس در سال ۲۰۰۵ فعالیتهای زیر را در دست اقدام گرفته و حمایت نموده است:
1. کمک به معارف افغانستان با ساخت مکاتب و کتابخانهها در دورترین و محروم ترین نقاط این کشور. ساخت مکتب از فعالیتهای عمده این کمیته است. باورمندیم که داشتن ساختمان و فضای مناسب آموزشی از پیش شرطهای مهم آموزش معیاری، موفقانه و هدفمند میباشد. به خصوص اینکه تجربه ما در حوزه فعالیتهای این کمیته نشان داده است که ساختن مکتب تأثیر مثبتی روی مردم تحت پوشش گذاشته و پروژههای ضروری دیگری را نیز به همت دولت و یا مؤسسات دیگر جذب میکند. البته تهیه میز و چوکی، آب اشامیدنی بهداشتی و درمورد ضروری و ممکن ایجاد کتابخانه و ساحه سبز(غرس و پرورش نهالهای مثمر و غیر مثمر) از ملحقات و لوازم مکاتب است که توسط کمیته ارغوشه پیگیری و مورد توجه واقع میشود. شایان ذکر است که مکاتب اعمار شده توسط کمیته مذکور به تعداد 8 الی 16 صنف ساخته شده که ظرفیت جا دادن 300 الی 800 شاگرد را دارا میباشد.
کمیته ارغوشه در راستای این هدف خود تا کنون ۱۴ مکتب بزرگ را ساخته است؛ از جمله:

1. مکتب آرغوشه (یکاولنگ)، 2. مکتب سریقول (یکاولنگ)، 3. مکتب دره علی (یکاولنگ)، 4. مکتب جولا (شیبر)، 5. مکتب کمیتی (مرکز بامیان)، 6. مکتب رسالت (شهیدان)، 7. مکتب غوراب (سیغان)، 8. مکتب چهارده (یکاولنگ)، 9. مکتب زارین (یکاولنگ)، 10. مکتب سری سراب (ورس)، 11. مکتب میانکاوک (پنجاب)، 12. مکتب سری ترنوک (یکاولنگ 2)، 13. مکتب لرگر (شهرستان – دایکندی) 14. مکتب کوشکک نقشی (یکاولنگ – این مکتب در حال اعمار است).

معلومات مفصل همرا با عکس و ویدیو در باره این مکاتب در ویبسایت کمیته آغورشه قابل دسترس است.

2. توجه ویژه به تحصیل و آموزش دختران و بانوان، از دوره ابتدایی تا مقطع دانشگاه؛ همچنین اعطای بورس تحصیلی مقطع دانشگاه برای فارغالتحصیلان مکاتب ساخته شده توسط کمیته ارغوشه. مضاف بر این حمایت از آنها در دوره کارآموزی و پس از فراغت از تحصیل.
البته اعطای بورس تحصیلی برای بانوان توسط کمیته، از سال 2014 به این طرف آغاز شده است. این بورسها برای مقطع لیسانس (بورسیه کامل) و ماستری (در مقیاس محدود) در نظر گرفته شده است. در اعطای بورسیه به کسانی اولویت داده میشود که استعداد و توانایی سرشار وبلندی دارند؛ اما به دلیل فقر خانوادهگی و پیچیدهگی اداری ورود به دانشگاههای دولتی، نمیتوانند به تحصیلات شان ادامه دهند. تا کنون این افراد به یکی از دو دانشگاههای خصوصی گوهرشاد (برای دوره لیسانس) و ابن سینا (برای دوره ماستری) معرفی شده است.
ازشروع این برنامه در سال 2014 تا کنون 22 دختر تحت پوشش این برنامه بوده و هستند که از آن میان 12 تن از آنان درمقاطع مختلف درسی در حال فراگیری دروس دانشگاه شان میباشند و به تعداد 10 تن آنان فارغ التحصیل شدهاند. اکثرمستفدین بورسیههای این کمیته با نمرات بلند وکدری فارغ شدهاند. رشتههای تحصیلی حقوق، انجنیری، کمپوترساینس، اقتصاد و مدیرت از جمله رشتههای است که دختران مورد حمایت این کمیته در آن به تحصیل پرداختهاند.

علاوه برتهیه بورسیه کامل و به منظور آشنایی و آمادگی برای بازار شغل و آموزش موفق، کمیته آرغوشه دوره 18 ماهه کلاس زبان انگلیسی و خرید یک پایه لیپتاب را نیز برای مستفدین این برنامه در نظر گرفته است.
در مورد حمایت مالی کمتیه آرغوشه از بانوان فارغ شده از دانشگاه، کمیته این کار را با همکاری اداره موسسه شهدا و بعضی ادارات دولتی و غیر دولتی، تحت برنامه کارآموزی شش ماهه و جهت آماده ساختن آنها برای بازارکار و بلند بردن چانسشان برای جذب شدن انجام میدهد.

مضاف بر اینها کمیته آرغوشه در قراء و قصباتی که تحت پوشش اعمار مکاتب اند، در تلاش برای رسیدهگی به بیبضاعت ترین خانوادهها و حمایت ممکنه از آنها نیز میباشد. بدین منظور با همکاری دفتر شهدا برنامههای تقویت زنان روستا را اجرا نموده است. این برنامه که شامل توزیع گوسفند و اجرای کورسهای سواد آموزی و تدویر جلسات بحث و آموزش ابتدایی تعالیم حقوق بشر میشود در طول سالهای گذشته اجرا شده و به تعداد 90 فامل بیبضاعت را تحت پوشش مستقیم قرار داده است.

3. برگزاری کورسهای کمپیوتر و انگلیسی: مهارت زبان انگلیسی و کار باکمپیوتر از ضروریات بازار کار بوده و برای فرصت کاریابی بهتر به عنوان وسیله توسعه ظرفیت کاری در نظرگرفته میشود و با اهمیت است. روی این اساس کمیته آرغوشه طی سالهای گذشته حداقل سه کورس کمپیوتر و انگلیسی را در مرکز و ولسوالی یکاولنگ با همکاری دفتر شهدا حمایت مالی نموده است. کاربران این کورسها اکثرا فارغین صنف دوازده مکاتبی بودهاند که به حمایت مالی کمیته آرغوشه ساخته شده است.

4. برگزاری دورههای آموزشی جهت تقویت ظرفیت علمی معلمین: درسالهای قبل، کمبود معلمین و پایین بودن ظرفیت علمی تدریس درآنان از مشکلات عمده معارف در افغانستان بود. برای سهم گرفتن در کاهش این معضل، کمیته آرغوشه کلاسهای افزایش ظرفیت معلمین را روی دست گرفت. این کلاسها که در آن حدود 100 معلم درهرکورس/دوره شرکت میکردند با همکاری موسسه شهدا برگزار شده و توسط کمیته ارغوشه حمایت مالی گردیده است. فراغت از این کورسها توسط اداره معارف به رسمیت شناخته شده و معلمین شرکت کننده در این کورسها تصدیق نامه لازم را در ختم دوره آموزشی دریافت نمودهاند. این برنامه در مرکز بامیان و ولسوالی یکاولنگ طی چندین سال پیاپی اجرا شده است.

5. برنامه آموزشی حرفه و فن: تحت شرایط دشوار اقتصادی متاسفانه عدهای قبل از فراغت از دوره مکتب مجبور به ترک آن میشوند. برای تعداد محدود از این افراد کمیته آرغوشه کورسهای آموزش حرفه و فن در حوزههای بنایی (ده نفر مرد) نجاری (هشت نفر مرد) و منبت کاری – ریزه کاری هنری با چوب – برای دو خانم را راه اندازی و به آموزش آنان اقدام نموده است. موسسه فیروزکوه تطبیق این برنامه را طی سالهای گذشته به انجام رسانیده و بحث روی برنامهای بیشتردر آینده جریان دارد

بر اثر این فعالیتها و حمایتها، امروزه بیش از ۵۸۰۰ شاگرد، که افزونتر از نصف آنها را دختران تشکیل میدهند، از نعمت آموزش با کیفیت بهرهمند شده و در مکاتب تحت حمایت این کمیته مشغول به فراگیری تحصیل وآموزشاند. البته تأثیر مستقیم اعمار این مکاتب بر افزایش کیفیت زندگی بیش از ۴۵۰۰۰ نفر قابل رؤیت است.

بنیاگذاران و دست اندرکاران «کمیته ارغوشه»:

مارکو نیادا:

مارکو نیادا متولد سال 1952 در شهر میلان ایتالیا است. او از دانشگاه جنیوای سویس و از رشته روابط بینالملل در سال 1978 فارغ التحصیل شده است. نیادا بین سالهای ۲۰۰۸- ۱۹۷۹ به عنوان گزارشگر بینالمللی موفق، با یکی از روزنامههای معروف ایتالیا همکاری نموده و از سال 1993 به بعد به عنوان مدیر مسئول این روزنامه در لندن فعالیت نمود. از سال 2009 به این طرف همکاریاش را با یک شرکت روابط مالی مستقر در لندن بنام «فسبری» آغاز نمود. از ایشان چهار کتاب در امور مالی بین المللی و موضوعات اجتماعی به نشر رسیده است.
نیادا در سال با خانم ماریا روزاریا ازدواج نموده که حاصل آن پسری بنام اندریا است. اندریا متولد سال 1991 میباشد که تا کنون سه بار (2004، 2011 و 2017) به افغانستان سفر کرده است. خود نیادا برای اولین بار در یک سفر پرماجرا در سال 1975 در مسیر شان به سرزمین هندوستان با یک موترلاندرور کهنه به افغانستان سفر نموده و از آن به بعد عاشق این کشورشده است.

فلیپوگراندی:

فلیپوگراندی متولد سال 1957 در شهر میلان ایتالیا است. ایشان بعد از ختم تحصیلاتشان در رشته تاریخ و ادبیات در سال 1984 به عنوان رضاکار بینالمللی با یک موسسه خیریه کارش را برای پناهندگان کمبودیایی [کامبوج] درشمال غرب تایلند آغاز نمود. این تجربه در واقع آغاز تعهد و تلاش دوام دار ایشان در عرصه کارهای بشردوستانه و همکاری های بینالمللی بود. گراندی از سال 1988 الی 2004 به عنوان مامور برجسته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امو پناهندگان فعالیت نموده و فرصت یافت تا علاوه بر مرکز این سازمان در جنیوا، در کشورهای دیگر به شمول سودان، عراق، افریقای مرکزی و افغانستان نیز خدمت کند.
گراندا در مجموع چهار سال در حوزه افغانستان خدمت کرده است؛ نخست به عنوان مسئول عمومی اداره پناهندگان سازمان ملل و بعد هم به حیث معاون فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان که مشخصاً نظارت در امر انتخابات، خلع سلاح عمومی و موضوعات حقوق بشر را بر عهده داشته است. وی در اکتبر 2005 به عنوان معاون کمیساریای عمومی اداره سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی به خاور میانه رفت و در جنوری 2010 به عنوان دبیرکل این سازمان تعین گردید. این اداره مسئول ارایه خدمات اولیه زندگی همچون تعلیم، صحت و خدمات اجتماعی به آوارگان فلسطینی میباشد. فلیپوگراندی در جنوری 2016 به عنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهدگان مقرر شد.

ماریا روزاریو نیادا:

خانم نیادا متولد سال 1954 درشهر میلان ایتالیا است. ایشان درسال 1980 از رشته تاریخ قرون وسطی فارغ شده و یک کتاب و چندین مقاله در باره تاریخ اروپا در قرون وسطی به تحریر درآورده است. نیادا عاشق تدریس میباشد، وی پیش از نقل مکان به لندن، در سال 1993، به مدت 12 سال در لیسههای مختلف، تاریخ و ادبیات ایتالیا را تدریس نموده است. در لندن هم علاقمند تاریخ پخت و پز غذایی شده و با دوست نزدیک خود کلودی شیهادی کورس های پخت و پزغذاهای لبنانی و ایتالیایی را راه اندازی نموده و طی هفت سال در این زمینه فعالیت نمودند.
عشق به سفر و تدریس موجد انگیزه راه اندازی پروژه های تعلیمی در افغانستان در خانم نیادا گردید. وی مسؤل تهیه و گردآوری منابع پولی برای پروژه های تعلیمی کمیته آرغوشه در افغانستان بوده و صفحه انترنیتی و خبری این کمیته را مدیریت میکند.

پاولو لذاتی:

پاولو در سال 1958 در شهر میلان ایتالیا به دنیا آمد. ایشان با داشتن مدرک تحصیلی در رشته اقتصاد و دیپلوم در رشته تأتروکیل موفق امور مالیاتی است. پاولو با شرکتهای زیادی همکاری داشته و فعلاً شرکت شخصی خویش را در میلان نیز اداره میکند. پاولو عضویت فعال بورد گروپ های مهم ایتالیایی را در کارنامه خویش دارد، در مدیریت پروژههای اجتماعی زیادی سهم داشته و گرداننده چندین بنیاد خیره نیز میباشد که برای بهبود اطفال مبتلا به امراض ذهنی فعالیت و مبارزه میکند. پاولو قبل از سهمگیری در تقویت معارف در افغانستان، پول ساخت یک خانقاه را در کشور پیرو نیز اهدا نموده است. این خانقاه در خدمت محرومترین قشرجامعه محلی بوده و در دامنه تپهی زیبای کوردلابرانکا در ارتفاع 3400 متر از سطح دریا بنا نهاده شده است. پاولو عاشق اًپرای ایتالیایی است.

مصطفی حسینی:

حسینی در سال 1979 در قریه دوردست سیازمین، از مربوطات دره باستانی حصارنای (نیقلعه) و از توابع ولسوالی قرهباغ غزنی، چشم به جهان گشود. در 17 سالگی و در دوران سیاه قدرتگیری طالبان به پاکستان مهاجر شده و هفت سال را با عسرت و سختی در آنجا بسر برد. حسینی در پاکستان به خاطر نداشتن مدارک شناسایی مورد قبول حکومت، از تحصیلات رسمی محروم شده و به تحصیل دروس حوزوی و غیر رسمی در شهر کویته پرداخت؛ در ضمن آموزش زبان انگلیسی و برنامههای کامپیوتری را نیز دنبال نمود. پس از سقوط طالبان به کشورش (افغانستان) بازگشته و با اداره پناهندگان سازمان ملل در شهر غزنی به روزانه کاری پرداخت. تا اینکه در سال 2004 به عنوان کارمند رسمی این اداره همکاریاش ر آغاز نموده و در «بامیان» بعنوان کارمند ساحوی این اداره مشغول به فعالیت شد. با انتقال به دفتر مرکزی کابل، در سال 2010، حسینی مسولیت دفتر در بامیان و مناطق مرکزی هزارهجات را به عهده داشت. طی این سالها حسینی اولین مامور محلی/افغان این سازمان بود که مسولیت اداره یک دفتر ساحوی رسماً به ایشان واگذار شده بود. او قبل از انتخاب شدن بعنوان مامور بین الملی این سازمان در اپریل 2017، بیش از هفت سال در دفتر مرکزی کابل ایفای وظیفه نمود. آز آنزمان تاکنون ایشان دو ماموریت موفق را در غرق و شرف افریقا به پایان رسانیده و بزودی برای احراز ماموریت سوم اش راهی بیروت در لبنان خاهد شد.
البته مصطفی حسینی همزمان با شروع همکاری طولانی با این نهاد بینالمللی، تحصیلات عالی خویش را نیز آغاز نموده و طی فرصتهای متعدد در رشته های مدیریت بحران «دانشگاه ویسکونسین امریکا»، مدیریت عمومی «دانشگاه انجیلیناروسکین بریتانیا»، مهاجرت اجباری «دانشگاه آکسفورد لندن» و مدیریت بازرگانی «دانشگاه مشعل کابل» مشغول دانش افزایی شده و از این دانشگاهها مدارک تحصیلی دارد.
ایشان از زمان شروع کار کمیته آرغوشه درافغانستان نماینده رضاکار این کمیته بوده و نقش حیاتی را در تمام عرصههای کاری آن به عهده دارد. حسینی کشور و مردمش را دوست داشته و عاشق کار، خدمت و افزایش سطح سواد، آگاهی و دانایی مردمش میباشد.

حامیان آزاد کمیته:

طی سالها فعالیت «کمیته آرغوشه» درافغانستان افراد و شخصیتهای زیادی از فعالیتهای این کمیته حمایت نموده و عضویت افتخاری آن را کسب نمودهاند که داکترحبیبه سرابی، داکترسیماسمر، محمد رضا ادا، عبدالروف نوید، جواد وفا، یعقوب موسوی و…از جمله این افرادند.

اطلاعات بیشتر در رابطه با کمیته آرغوشه
برای اطلاعات بیشتر از برنامهها و فعالیتهای کمیته آرغوشه از ویبسایت این کمیته www.arghosha.org که به زبان انگلیسی است دیدن نمایید. فیلم و عکسهای مربوط به فعالیتهای این کمیته را نیز میتوان در این آدرس اینترنیتی تماشا کرد.
بعد ازاین، برنامهها و فعالیتهای این کمیته به زبان فارسی بطور منظم و به شکل مختصربرای دوستداران وعلاقه مندان ترتیب و به نشر خواهد رسید.
لازم به ذکر است که برنامههای آموزشی، تحصیلی و کارآموزی کمیته آرغوشه به خاطر اعلان وضعیت اضطرار برای جلوگیر از نشر بیشتر ویروس کرونا به حالت تعلیق در آمده است که بعد از عادی شدن وضعیت دوباره آغاز خواهد شد.

بروز شده – 1 جون 2020